}

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανικού νόμου 15/1999 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (LOPD) και του κανονισμού βελτίωσης, ο υπεύθυνος του ιστότοπου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 και 6 του LOPD, πρέπει να ενημερώνει όλους τους χρήστες του ιστότοπου που παρέχουν ή πρόκειται να παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία ό,τι αυτά θα ενσωματώνονται σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον ισπανικό φορέα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2042100234.

Οι χρήστες σημειώνοντας το κουτάκι αποδέχονται ρητώς και ελεύθερα και αδιαμφισβήτητα ό,τι τα προσωπικά τους δεδομένα θα τα επεξεργαστεί η GOR FACTORY, S.A. για τους εξής σκοπούς:

  1. Αποστολή διαφημιστικού υλικού μέσω e-mail, fax, SMS, MMS, κοινωνικά μέσα ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή φυσικό μέσο, υπάρχων ή μελλοντικό, το οποίο καθιστά εφικτή την πραγματοποίηση εμπορικών ενημερώσεων. Οι εν λόγω εμπορικές ενημερώσεις θα σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον πάροχο, καθώς επίσης από τους συνεργάτες ή μετόχους με τους οποίους αυτός έχει συμφωνήσει για την εμπορική προώθηση ανάμεσα στους πελάτες του. Σε αυτή την περίπτωση, οι τρίτοι δεν θα έχουν ποτέ πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση οι εμπορικές ενημερώσεις θα πραγματοποιούνται από τον πάροχο και θα αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τομέα του παρόχου./li>
  2. Πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών.
  3. Επεξεργασία παραγγελιών, αιτήσεων ή οποιουδήποτε τύπου αιτήματος που πραγματοποιεί ο χρήσης μέσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας που είναι στη διάθεση του χρήση από τον ιστότοπο της εταιρείας.
  4. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου του ιστότοπου.

Η GOR FACTORY, S.A. ενημερώνει και εγγυάται ρητώς στους χρήστες ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες και στην περίπτωση που πρόκειται να πραγματοποιήσει κάποιο είδος μεταβίβασης των προσωπικών δεδομένων, θα ζητείται προηγουμένως η ρητή συγκατάθεση, πλήρης και αδιαμφισβήτητη από τους δικαιούχους.

Όλα τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του ιστότοπου είναι υποχρεωτικά καθώς είναι απαραίτητα για την παροχή μίας βέλτιστης υπηρεσίας στον χρήστη. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται όλα τα στοιχεία, ο πάροχος δεν εγγυάται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες θα είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Η GOR FACTORY, S.A. εγγυάται σε κάθε περίπτωση στο χρήστη την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης, ενημέρωσης και αντίθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για αυτό το λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανικού νόμου 15/1999 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (LOPD) μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του αποστέλλοντας ρητώς μία αίτηση, μαζί με ένα αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας με τους εξής τρόπους:

  1. E-Mail: [email protected]
  2. Fax: 0034 968 68 37 40
  3. Ταχυδρομική διεύθυνση: Ctra. Santomera-Abanilla, km. 8’8, 30.620, Fortuna, Murcia (Spain)

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο πάροχος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνολογικά και οργάνωσης, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται, καθώς επίσης για να εμποδίσει την απώλεια, την τροποποίηση και/ή την πρόσβαση τρίτων χωρίς εξουσιοδότηση.